PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

 

Definicja  przemocy w rodzinie zawarta w ustawie  z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie:

 

 

 PRZEMOC W RODZINIE definiowana jest jako jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych oraz wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą".

 

Przemoc może przybierać formy:

 • przemocy fizycznej – bicie, policzkowanie, popychanie itp.
 • przemocy psychicznej – ubliżanie, wyśmiewanie, poniżanie, grożenie, kontrolowanie, izolowanie itp.
 • przemocy seksualnej – zmuszanie do pożycia seksualnego, molestowanie, wymuszanie zachowań seksualnych przez Ciebie nie akceptowanych itp.
 • przemocy ekonomicznej – kontrolowanie Twoich własnych pieniędzy, nie łożenie na utrzymanie dzieci,
 • zaniedbywania – nie zapewnianie odpowiednich warunków życiowych w sferze zdrowotnej, edukacyjnej, emocjonalnej.

                                                                                                 

Przemoc w rodzinie może dotknąć każdego, a w szczególności:

 • Współmałżonka, partnera
 • Dzieci
 • Osoby starsze
 • Osoby niepełnosprawne

Przemoc w rodzinie jest przestępstwem.

„Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą […] podlega karze pozbawienia wolności […]” art.207 kodeksu karnego

 

 Prawa osoby doświadczającej przemocy w rodzinie

 Polska Deklaracja w Sprawie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:

 

"1. Każdy człowiek ma prawo do życia w środowisku rodzinnym wolnym od przemocy, która jest naruszeniem praw i dóbr osobistych ,

 1. Człowiek doświadczający przemocy nie może być za nią obwiniany
 2. Dzieci i młodzież mają prawo do wzrastania w bezpiecznym środowisku wolnym od przemocy, a obowiązkiem dorosłych jest im to zapewnić
 3. Każdy człowiek doświadczający przemocy ma prawo do pomocy prawnej, socjalnej, psychologicznej i medycznej, bez naruszania jego godności osobistej
 4. Każdy człowiek ma prawo do wiedzy potrzebnej do radzenia sobie z przemocą
 5. Każdy człowiek ma prawo do przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 6. Każdy człowiek ma obowiązek udzielania pomocy ofiarom przemocy w rodzinie "

  W szczególności masz prawo do:

Pomocy ze strony instytucji publicznych, w postaci m.in.:

1. Zapewnienia Tobie  oraz  dzieciom  pozostającym  pod  Twoją  opieką  schronienia  w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, bez skierowania i bez względu na dochód.
2.
Zapewnienia pomocy psychologicznej i prawnej oraz zorganizowania  Ci  niezwłocznie  dostępu  do  pomocy  medycznej  w  przypadku,  gdy wymaga tego Twój stan zdrowia.
3. Udzielania poradnictwa: medycznego, prawnego, psychologicznego oraz socjalnego.
4. Pomocy lekarskiej, w  tym  wydania  bezpłatnego zaświadczenia  lekarskiego  przez lekarza  pierwszego  kontaktu  o  przyczynach  i  rodzaju  uszkodzeń  ciała  związanych  z użyciem przemocy w rodzinie.
5. Żądania  od  organów  ścigania  wszczęcia  postępowania  przygotowawczego  wobec osoby stosującej przemoc w Twojej rodzinie, a w razie potrzeby – jej izolacji.
6. Aktywnego udziału w  postępowaniu  przed  prokuratorem  oraz  przed  sądem  w charakterze  strony,  w  tym  m.in.  dostępu  do  akt  sprawy,  składania  wniosków dowodowych   (np.   o   przesłuchanie   wskazanych   przez   Ciebie   osób),   czy   też zaskarżania wydanych orzeczeń.

  CZY DOŚWIADCZASZ PRZEMOCY DOMOWEJ? - TEST

Odpowiedz szczerze na poniższe pytania i zobacz czy nie jesteś narażona/y na przemoc:

 1. Czy czujesz się upokarzana/y przez kogoś bliskiego na osobności lub w obecności innych?
 2. Czy czujesz, że nie wolno Ci podejmować decyzji na własny temat?
 3. Czy zdarza się, że ktoś bliski Cię popycha, szturcha, bije lub dotyka w sposób, jakiego nie chcesz?
 4. Czy czujesz się obwiniana/y za zachowania bliskiej Ci osoby?
 5. Czy czujesz się kontrolowana/y w związku/w rodzinie?
 6. Czy boisz się kogoś z Twoich bliskich?
 7. Czy wierzysz, że jeśli Ty się zmienisz, ktoś bliski zmieni swoje zachowanie?
 8. Czy ktoś bliski zabiera Ci pieniądze, każde o nie prosić lub kontroluje wszystkie Twoje wydatki?
 9. Czy jesteś zmuszana/y do zachowań seksualnych, na które nie masz ochoty?
 10. Czy ktoś bliski kiedykolwiek Ci groził?

Jeżeli odpowiedziałaś/eś TAK na którekolwiek z powyższych pytań,
możesz doświadczać przemocy.

 Osoby stosujące przemoc

Odpowiedz szczerze na poniższe pytania i zobacz czy Twoje zachowanie może krzywdzić Twoich bliskich:

 1. Czy zdarza Ci się wyładowywać złość na Twoich bliskich?
 2. Czy obwiniasz kogoś z bliskich za Twoje zachowanie?
 3. Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się uderzyć/szturchnąć/popchnąć bliską Ci osobę w złości?
 4. Czy uważasz, że partner/ka powinien/powinna się Tobie całkowicie podporządkować?
 5. Czy czujesz potrzebę kontrolowania tego co robi Twój partner/partnerka?
 6. Czy zdarza Ci się używać wulgarnych słów wobec kogoś bliskiego?
 7. Czy zdarza Ci się zmuszać partnerkę/partnera do kontaktu seksualnego mimo, że wiesz, że nie ma na to ochoty?
 8. Czy zabierasz partnerce/partnerowi pieniądze, bo tylko Ty masz prawo nimi dysponować?
 9. Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się grozić bliskiej Ci osobie?
 10. Czy zdarza Ci się ośmieszać lub upokarzać bliska osobę na osobności lub w obecności innych osób?

Co ci grozi gdy stosujesz przemoc wobec najbliższych

 • interwencja Policji lub zatrzymanie połączone ze stosowaniem środków zapobiegawczych;
 • zastosowanie licznych zakazów, w tym zbliżania się lub kontaktowania z osobami pokrzywdzonymi;
 • nakaz opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania (bez względu na to czyją jest własnością) na podstawie decyzji prokuratora lub orzeczenia sądu;
 • zasądzenie odszkodowania, zadośćuczynienia bądź nawiązki na rzecz osoby pokrzywdzonej;
 • ograniczenie bądź nawet pozbawienie władzy rodzicielskiej nad dziećmi i ograniczenie z nimi kontaktów, jeżeli przemoc stosowana była także wobec nich;
 • w razie uprzedniego skazania na karę z warunkowym zawieszeniem – natychmiastowe zarządzenie jej wykonania.

Co możesz zrobić, by nie używać przemocy?

 • Musisz nauczyć się kontrolować swój gniew i złość. Umiejętność panowania nad tymi emocjami i ich konstruktywne nieagresywne wyrażanie pozwoli Ci stworzyć poczucie bezpieczeństwa w związku, który powinien być oparty na miłości i zaufaniu.
 • Zmiana swojego zachowania wymaga od Ciebie odwagi. Jest to trudne, ale możliwe! Nigdy nie jest za późno do podjęcia właściwych kroków, aby zmienić zachowanie.
 • Jeśli dodatkowo masz problem z alkoholem i/lub narkotykami zwróć się do organizacji pomagających osobom uzależnionym.
 • W sytuacji wszczęcia procedury „Niebieskie Karty” współpracuj z Zespołem Interdyscyplinarnym lub grupą roboczą na terenie swojej gminy. Są tam osoby, które chcą pomóc Twojej rodzinie, w tym Tobie. Przyjdź na wezwanie i zastosuj się do zaleceń wypracowanych przez Zespół bądź grupę. Jednym z zaleceń może być Twój udział w programie oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Pamiętaj jednak, że w razie rozpoznania uzależnienia, w pierwszej kolejności należy podjąć stosowna terapię. Uczestnictwo w programie korekcyjno-edukacyjnym stanowić będzie wówczas jej uzupełnienie.

Gdzie szukać pomocy?

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Koszalińska 8a,78-320 Połczyn-Zdrój, tel. 94 36 66 231, 94 36 66 239,  lub

Wrzuć kartę  z informacją do NIEBIESKIEJ SKRZYNKI znajdującej się przy wejściu głównym do MGOPS w Połczynie- Zdroju

2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pl. Wolności 3-4,78-320 Połczyn-Zdrój, tel. 94 3666121

3. Ośrodek Wsparcia Rodziny

– telefon zaufania,

78 - 320 Połczyn Zdrój ul .Jana Pawła II,  4 tel./fax. 94 36 63 937,

4. Świetlica – Oratorium Profilaktyczno-Wychowawcza (prowadzona

przez Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki – s. Salezjanki)

78-320 Połczyn-Zdrój, ul. Wąska 5, tel. 94 366 21 13

5. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Połczynie-Zdroju, Jana Pawła II 4 , 78-320 Połczyn Zdrój, tel./fax (094) 366-29-63, kom. 533-556-605

6. Komisariat Policji w Połczynie-Zdroju,  Grunwaldzka 36, 78-320 Połczyn-Zdrój, telefon: 94 382 12 22, 94 38 21 205

7. PTUAiW, ul. Zdrojowa 6, 78-320 Połczyn-Zdrój, tel. 94 38 21 191

8. Telefony alarmowe 112

9. 22 668-70-00 (Poradnia Telefoniczna "Niebieskiej Linii")

 

 

OGÓLNOPOLSKI TELEFON DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE "Niebieska Linia" 800-12-00-02

czynny przez całą dobę